Natur

Arealer på Lundø

Generelt
Arealerne på Lundø er beliggende på den nordligste del af halvøen Lundø, mellem Skive Fjord og Lovns Bredning. Afstanden til Skive er ca. 20 km og til byen Lundø ca. 5 km.
Arealer på Lundø omfatter et areal på ca. 5 ha, der er fordelt på 5 spredte parceller. Arealerne er blevet opkøbt for at sikre offentligheden adgang til det naturskønne område. Der er ønske om at er-hverve de tilstødende arealer, hvis det bliver muligt.
Terrænet er fladt og kun ca. 2 til 5 meter over havet.
Arealerne på Lundø er domineret af stranden og de åbne lavtliggende strandenge. Lige syd for area-lerne ligger et stort plantagepræget sommerhusområde.

Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen er området udpeget som særligt beskyttelsesområde. Arealerne ligger inden for kyst-nærhedszonen og stranden er regional badestrand. Hele halvøen er udpeget som område med be-grænsede drikkevandsinteresser.

Arealerne ligger i et område, der er fredet ved overfredningsnævnet i 1965. Fredningen er en status quo fredning, der skal bevare arealet i dets daværende tilstand. Det er derfor ikke tilladt at opføre bebyggelse m.v. samt at foretage terrænændringer og beplantninger.
De udyrkede arealer langs stranden er åbne for offentlig færdsel til fods, ophold og badning. Løsgå-ende hunde må ikke medtages. Det er ikke tilladt at anvende disse arealer til græsning, men der må gerne foretages høslet.

Området er sammen med hele Lovns Bredning udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 14 og EF-habitatområde nr. 30.  Sidstnævnte med begrundelse i tilstedeværelsen af:
” Stor Kærguldsmed,
” mudder og sandflader,
” lavvandede bugter og vige,
” enårig vegetation på strandvolde,
” atlanterhavsstrandeng,
” enårig vegetation, der koloniserer mudder og sand,
” damflagermus,
” odder.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der findes ingen fredede fortidsminder.

Geologi
Arealerne på Lundø ligger på hævet stenalderhavbund og er præget af postglacialt marint sand.
Der er fra distriktets arealer adgang til Jelse Odde, hvor man kan studere aktive kystdannende pro-cesser. Jelse Odde er dannet under indflydelse af bølger fra Lovns Bredning og materialetransport fra syd mod nord langs østsiden af Lundø.

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
På grund af den nære beliggenhed til sommerhusområde er arealerne, sammen med de tilstødende private arealer, flittigt anvendt til almindeligt udflugtsmål.
Der er en P-plads med toiletbygning i sydkanten af det fredede område, hvorfra det ikke for offent-ligheden er tilladt at køre videre. Fra P-pladsen udgår der stier mod vest, øst og nord, der giver ad-gang til stranden hele vejen rundt om halvøen.

Langsigtet mål for skovdrift
Der er ingen skov på distriktets del af området.

Plan for driften af naturområder
Det overvejes om området skal indgå som prioriteret opkøbsområde – alternativt bør arealerne af-hændes evt. til kommunen.
Afd. 651a,b,c (STG – 3.40ha, STS – 0.40ha, STB – 0.80ha)
Strandbred samt § 3-beskyttet strandeng og strandsump. Fem strandengsparceller, den nordlige med strandsump, som indgår i et fredet område på i alt 23 hektar. Distriktets parceller er beliggende i de kystnære dele af det fredede område, hvorpå der aldrig har været dyrket eller været foretaget kyst-sikring. De rummer derfor primær vegetation underkastet naturlig kystdynamik. Overfredningsnæv-nets kendelse (af 9. november 1965, Reg.nr. 02925.000) rummer forbud mod græsning. Området er opbygget af sandede strandvolde med mager vegetation og af strandsump med tagrør og strand-kogleaks, som undertiden oversvømmes. På de yderste strandvolde er der en del lave krat af rynket rose, men ingen problemer med tilgroning i øvrigt.
Flora: Enkimbladede: Strand-Annelgræs, Bølget Bunke, Draphavre, Fløjlsgræs, Vellugtende Gulaks, Harril, Kryb-Hvene, Strand-Kogleaks, Kveller, Almindelig Kvik, Marehalm, Eng-Rapgræs, Knop-Siv, Sand-Star, Énskællet Sump-strå, Rød Svingel, Tagrør.
Tokimbladede: Strand-Asters, Engelskgræs, Græsbladet Fladstjerne, Almindelig Hanekro, Almindelig Hønsetarm, Hvid Kløver, Gul Kløver, Strand-Mælde, Mælkebøtte, Gåse-Potentil, Rødknæ, Almindelig Røllike, Sandkryb, Kruset Skræp-pe, Gul Snerre, Lyng-Snerre, Almindelig Stedmoderblomst, Bidende Stenurt, Strandarve, Torskemund, Strand-Vejbred.
Vedplanter: Rynket Rose.
Naturværdi: 1
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af åben, uforstyrret kystnatur.

Kilde: Naturstyrelsen – Arealer på Lundø

Ø-flora, hvad gror herude?

Udlånt af Naturfotograf Pia Odgaard